نرم افزار مدیریت انرژی

با مدیریت و کنترل مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف به محیط زیست نیز یاری می رسانید


چرا نرم افزار انرژی

مدیریت انرژی کلید کاهش مصرف انرژی در سازمان شماست
با افزایش هزینه انرژی، کاهش مصرف انرژی از الزامات کاهش  هزینه است
نرم افزار مدیریت انرژی ابزار شما در کنترل و محاسبه هزینه های انرژی در سازمان است
این نرم افزار می تواند به سایر نرم افزار های سازمان شما متصل شده و اطلاعات مورد نیاز را تبادل کند

چرا نرم افزار انرژی

انرژی گران می‌شود

با حذف یارانه انرژی، انرژی گران شده و گرانتر نیز می شود.
به زودی انرژی جزو اصلی ترین هزینه های هر بنگاه اقتصادی خواهد شد.

مدیریت انرژی در زمانیکه انرژی گران شده است را همه می خواهند، مزیت رقابتی در پیش بینه هزینه و مدیریت آن قبل از سایرین به وجود می آید.

انرژی گران می‌شود

مصرف انرژی را مدیریت می‌کنید

مهمترین بخش مدیریت مصرف انرژی، جمع آوری و ثبت اطلاعات انرژی مصرفی است.
انرژی مصرفی می باید به تفکیک بخش های مختلف جمع آوری، ثبت و آنالیز شود.

گزارشهای مختلفی از اطلاعات ثبت شده در مورد انواع حامل های انرژی بخش های مختلف سازمان خود دریافت می نمایید.

پیشخوان انرژی سازمان خود را طراحی نمایید.

مصرف انرژی را مدیریت می‌کنید

شاخص‌های انرژی قابل محاسبه هستند

شاخصهای مختلف انرژی قابل  محاسبه هستند
شاخصهای اختصاصی خود را تعریف نمایید
آلارمهای مختلف انرژی را تعریف می نمایید

شاخص‌های انرژی قابل محاسبه هستند