ارائه مدل برای تحلیل و ارزیابی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی در پتروشیمی فن آوران)

نویسنده: کیوان احرار، داوود وحدت
تاریخ مقاله: 1389
سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری تعمیرات در واقع یک ابزار مدیریت نت بصورت مکانیزه است. از این ابزار جهت وارد کردن، تأیید، برنامه‌ریزی و بایگانی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نت و هزینه‌های مربوط به آن استفاده می‌شود. درواقع وظیفه اصلی یک سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات، فراهم سازی است و این سیستم ابزاری جهت مدیریت و بهبود فعالیت‌های نت بر تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات یک سازمان است. با توجه به روند خرابی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و خرابی ابنیه و تاسیسات ساختمانی در کارخانجات و واحدهای صنعتی و با توجه به میزان سرمایه گذاری صنعتی بعمل آمده در این بخش، اتخاذ تدابیری که بتوان با یک روش علمی وصحیح، روند خرابی و از کار افتادگی را کنترل نماید، ضروری می‌باشد.
در این رساله جهت شناسایی نقاط بالقوه شکست در پمپ‌های سانتریفیوژ از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن استفاده شده و سپس به منظور افزایش قابلیت اعتماد به داده ها با استفاده از منطق فازی به اولویت‌بندی خطرات شناسایی شده با استفاده از روش FMEA پرداخته شده است.
در این رساله مدلی جهت تجزیه و تحلیل موتور سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ارائه می‌گردد. تابع عضویت بکار برده در این تحقیق از نوع ذوزنقه‌ای است. جهت خروجی اطلاعات از شبکه فازی FUZZY NETWORK استفاده شده است نظریه مجموعه‌های فازی چهار چوبی را برای مدل کردن سیستم‌های پیچیده فراهم می‌آورد. متدولوژی مورد استفاده در این روش بر مبنای استاندارد ISO14224 و OREDA می‌باشد. در این رساله، داده‌های آماری از پمپ‌های واحدهای پتروشیمی فن آوران و شیراز جمع آوری شده است.