شرکت باما به جمع کاربران بسته نرم افزاري پرکاش 2(نرم افزار مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) پيوست


اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.شرکت باما در شهر اصفهان واقع است.
اين شرکت معدنی با سابقه، بسته نرم افزاري پرکاش (نرم افزار جامع مديريت نگهداري و تعميرات،CMMS) ويرايش 2(تحت Windows) را برگزيده است.
dpe این نرم افزار را در آبانماه سال 91 در محل کارخانه نصب نموده و این شرکت هم اکنون در حال ورود اطلاعات در سیستم می باشد.

نظرات کاربران

توضیحات
lhui
hfmnh
02/02/2015 09:50:42 ب.ظ

توضیحات بگذارید Security code